Ett bolag med säte i USA innehar ett europeiskt patent med giltighet i Sverige. Patentet har ansetts grunda svensk domsrätt i mål angående negativ fastställelsetalan om patentets skyddsomfång. Det förhållandet att svaranden väckt talan angående patentintrång med yrkande om vitesförbud och intrångsersättning har inte ansetts böra föranleda att fastställelsetalan avvisas på grund av bristande fastställelseintresse.


Lagrum:
10 kap. 3 § första stycket andra meningen rättegångsbalken (1942:740); 63 § andra stycket patentlagen (1967:837)
NJA 2006 s 354 (nr 39)

Rättsfall från Högsta domstolen
Publicerat med tillstånd
av Sveriges Domstolar

Avgörandedatum:
2006-06-02

Målnummer:
Ö2773-05