Brottslighetens art har i ett fall av djurplågeri inte ansetts utgöra skäl att ådöma fängelsestraff.


Lagrum:
16 kap. 13 § och 30 kap. 4 § brottsbalken (1962:700)
NJA 2006 s 339 (nr 37)

Rättsfall från Högsta domstolen
Publicerat med tillstånd
av Sveriges Domstolar

Avgörandedatum:
2006-05-31

Målnummer:
B5183-04