Villkor i tillstånd enligt miljöbalken om att verksamhetsutövaren i produktionen inte får använda sådana råvaror eller insatskemikalier för vilka det saknas dokumenterad kunskap om risken för vissa olägenheter för hälsa och miljön har ansetts inte vara godtagbart bl.a. från rättssäkerhetssynpunkt med hänsyn till att det inte av villkoret framgår hur djupgående kunskaper som krävs eller hur de skall vara dokumenterade.


Lagrum:
2 kap. 2 §, 22 kap. 25 §, 24 kap. 3 § första stycket 2, 29 kap. 4 § miljöbalken (1998:808)
NJA 2006 s 310 (nr 35)

Rättsfall från Högsta domstolen
Publicerat med tillstånd
av Sveriges Domstolar

Avgörandedatum:
2006-05-19

Målnummer:
T2303-05