Ändringar i lotterilagen (1994:1000) har med stöd av ett inhämtat förhandsavgörande från EG-domstolen bedömts utgöra tekniska föreskrifter enligt Rådets direktiv 83/189/EEG. Eftersom de ändrade bestämmelserna inte notifierats enligt direktivets föreskrifter har de ansetts inte kunna göras gällande mot en enskild. Åtal för dobbleri, alternativt brott mot lotterilagen, har därför ogillats.


Lagrum:
6 § och 24 a § lotterilagen (1994:1000); 16 kap. 14 § brottsbalken (1962:700); Rådets direktiv 83/189/EEG
NJA 2006 s 246 (nr 30)

Rättsfall från Högsta domstolen
Publicerat med tillstånd
av Sveriges Domstolar

Avgörandedatum:
2006-04-20

Målnummer:
B4461-00