Fråga om en polis gjort sig skyldig till vapenbrott och brott mot lagen (1988:868) om brandfarliga och explosiva varor, alternativt tjänstefel, med avseende på vapen och explosiva varor som han haft hand om i tjänsten.


Lagrum:
20 kap. 1 § brottsbalken (1962:700); 9 kap. 1 § vapenlagen (1996:67); 21 § andra stycket lagen (1988:868) om brandfarliga och explosiva varor
NJA 2006 s 145 (nr 21)

Rättsfall från Högsta domstolen
Publicerat med tillstånd
av Sveriges Domstolar

Avgörandedatum:
2006-03-28

Målnummer:
B1607-05