Fråga om resning i ett av hovrätt avgjort ärende om domvilla, när sökanden i resningsärendet åberopat en omständighet som hovrätten bort beakta ex officio.


Lagrum:
58 kap. 1 § rättegångsbalken (1942:740)
NJA 2006 s 128 (nr 18)

Rättsfall från Högsta domstolen
Publicerat med tillstånd
av Sveriges Domstolar

Avgörandedatum:
2006-03-23

Målnummer:
Ö4708-04