Frågor om den straffrättsliga bedömningen av samlag med barn under femton år samt om ersättning för den kränkning som sådant brott inneburit. (I och II)


Lagrum:
6 kap. 4 § och 5 § brottsbalken (1962:700); 2 kap 3 § skadeståndslagen (1972:207)
NJA 2006 s 79 (nr 13)

Rättsfall från Högsta domstolen
Publicerat med tillstånd
av Sveriges Domstolar

Avgörandedatum:
2006-03-07

Målnummer:
B4914-05