Fråga om en målsägande, som inte övertagit ett av åklagaren nedlagt allmänt åtal, har rätt att överklaga en på yrkande av den tilltalade meddelad frikännande dom.


Lagrum:
20 kap. 9 § och 20 § rättegångsbalken (1942:740)
NJA 2005 s 940 (nr 101)

Rättsfall från Högsta domstolen
Publicerat med tillstånd
av Sveriges Domstolar

Avgörandedatum:
2005-12-28

Målnummer:
Ö1191-04