Verkan av medgivande från myndighet som har att bevaka statens intresse i fråga om yrkande om ersättning till offentlig försvarare.


Lagrum:
21 kap 10 § rättegångsbalken (1942:740); Lagen (1996:1621) om rätt för Domstolsverket att överklaga vissa beslut om ersättning m.m.; Jfr numera lagen (2005:73) om rätt för Justitiekanslern att överklaga vissa beslut
NJA 2005 s 869 (nr 93)

Rättsfall från Högsta domstolen
Publicerat med tillstånd
av Sveriges Domstolar

Avgörandedatum:
2005-12-06

Målnummer:
Ö841-05