Påföljd för vårdslös skatteuppgift.


Lagrum:
5 § skattebrottslagen (1971:69); Artikel 4 punkt 1 i det sjunde tilläggsprotokollet till europeiska konventionen angående skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna (1994:1219); 29 kap. 1 § och 5 § samt 30 kap. 4 § och 8 § brottsbalken (1962:700)
NJA 2005 s 856 (nr 91)

Rättsfall från Högsta domstolen
Publicerat med tillstånd
av Sveriges Domstolar

Avgörandedatum:
2005-12-05

Målnummer:
B397-04