Osant intygande enligt 15 kap. 11 § brottsbalken som skett mot vederlag har ansetts kunna utgöra förbrott till penninghäleri.


Lagrum:
9 kap. 6 a § brottsbalken (1962:700)
NJA 2005 s 833 (nr 89)

Rättsfall från Högsta domstolen
Publicerat med tillstånd
av Sveriges Domstolar

Avgörandedatum:
2005-12-02

Målnummer:
B2448-03