Beslut om skyldighet att förete skriftlig handling vid viss tidpunkt är inte utan särskilt förordnande verkställbart förrän beslutet vunnit laga kraft även om den angivna tidpunkten inträtt dessförinnan.


Lagrum:
17 kap. 14 § och 38 kap. 4 § rättegångsbalken (1942:740)
NJA 2005 s 832 (nr 88)

Rättsfall från Högsta domstolen
Publicerat med tillstånd
av Sveriges Domstolar

Avgörandedatum:
2005-11-29

Målnummer:
Ö4532-05