I en predikan har gjorts nedsättande uttalanden om homosexuella. Åtal för hets mot folkgrupp har ogillats med hänvisning till Europakonventionens artiklar 9 och 10.


Lagrum:
16 kap. 8 § brottsbalken (1962:700); 2 kap. 1 §, 12 § och 13 § regeringsformen (1974:152); Artikel 9 och artikel 10 i europeiska konventionen angående skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna (1994:1219)
NJA 2005 s 805 (nr 87)

Rättsfall från Högsta domstolen
Publicerat med tillstånd
av Sveriges Domstolar

Avgörandedatum:
2005-11-29

Målnummer:
B1050-05