Fråga om ett påstått aktieägartillskott, som skulle ha avhjälpt bristen i bolagets aktiekapital men som inte granskats av bolagets revisorer, kunde befria styrelseledamot från medansvar för framtida skulder enligt 13 kap. 2 § i 1975 års aktiebolagslag i dess lydelse före år 2002. Dessutom fråga om rätt till partssuccession.


Lagrum:
13 kap. 2 § aktiebolagslagen (1975:1385) i dess lydelse före år 2001; 13 kap. 7 § rättegångsbalken (1942:740)
NJA 2005 s 792 (nr 86)

Rättsfall från Högsta domstolen
Publicerat med tillstånd
av Sveriges Domstolar

Avgörandedatum:
2005-11-28

Målnummer:
T2265-04