Fråga om ansvar för grov kvinnofridskränkning, våldtäkt, grov fridskränkning och misshandel. Därvid bl.a. fråga om den kränkta kvinnans make gjort sig skyldig till ofredande genom att låta makarnas barn bevittna våld och hot mot mamman.


Lagrum:
4 kap. 4 a § och 7 § samt 6 kap. 1 § brottsbalken (1962:700) i lydelse före den 1 april 2005; 29 kap. 2 § 3 och 8 brottsbalken (1962:700)
NJA 2005 s 712 (nr 78)

Rättsfall från Högsta domstolen
Publicerat med tillstånd
av Sveriges Domstolar

Avgörandedatum:
2005-11-02

Målnummer:
B3193-05