Ett avskedande från en anställning skall beaktas vid straffmätningen även när brottet begåtts i anställningen.


Lagrum:
29 kap. 2 §, 4 § och 5 § första stycket 5 brottsbalken (1962:700)
NJA 2005 s 661 (nr 70)

Rättsfall från Högsta domstolen
Publicerat med tillstånd
av Sveriges Domstolar

Avgörandedatum:
2005-10-18

Målnummer:
B3742-03