Fråga om förutsättningar för fastställelsetalan enligt 13 kap. 2 § 1 st. rättegångsbalken avseende skadeståndsskyldighet.


Lagrum:
13 kap. 2 § rättegångsbalken (1942:740)
NJA 2005 s 517 (nr 56)

Rättsfall från Högsta domstolen
Publicerat med tillstånd
av Sveriges Domstolar

Avgörandedatum:
2005-06-16

Målnummer:
Ö3221-03