En upphovsman har upplåtit mångfaldigande- och spridningsrätt till verk till ett bolag som försätts i konkurs. Fråga om massaansvar för försäljningsroyalty uppkommer när konkursboet överlåter vid konkursutbrottet befintligt lager av verk.


Lagrum:
2 §, 42 § och 54 § lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk; 5 kap. 1 § konkurslagen (1987:672); 63 § köplagen (1990:931); 56 kap. 13 § rättegångsbalken (1942:742)
NJA 2005 s 510 (nr 55)

Rättsfall från Högsta domstolen
Publicerat med tillstånd
av Sveriges Domstolar

Avgörandedatum:
2005-06-15

Målnummer:
Ö474-04