Den som ålagts edgångsskyldighet enligt 6 kap. 5 § KL har ansetts inte äga rätt att vägra beediga konkursbouppteckning när han genom lagakraftvunnen dom dömts för de brott som han åberopat till befrielse från edgångsskyldigheten. Tillika fråga om rätt att vägra edgång när anklagelse för brott inte föreligger och om närståendes rätt att vägra edgång.


Lagrum:
6 kap. 3 § och 5 § konkurslagen (1987:672); 36 kap. 6 § rättegångsbalken (1942:740)
NJA 2005 s 407 (nr 46)

Rättsfall från Högsta domstolen
Publicerat med tillstånd
av Sveriges Domstolar

Avgörandedatum:
2005-06-02

Målnummer:
Ö3067-03