Ett i mål om klander av testamente framställt andrahandsyrkande om jämkning för utfående av laglott har ansetts inte utgöra en ändring av talan i den mening som avses i 13 kap. 3 § rättegångsbalken.


Lagrum:
13 kap. 3 § rättegångsbalken (1942:740); 14 kap. 5 § samt 7 kap. 3 § ärvdabalken (1958:637)
NJA 2005 s 295 (nr 35)

Rättsfall från Högsta domstolen
Publicerat med tillstånd
av Sveriges Domstolar

Avgörandedatum:
2005-04-29

Målnummer:
Ö3463-04