Fråga om hovrätt varit skyldig att ta upp utvisningsfråga till prövning trots att de i överklagandet framställda yrkandena avvisats på grund av nöjdförklaring och ett yrkande angående utvisningen framställts först efter fullföljdstiden.


Lagrum:
8 § lagen (1974:202) om beräkning av strafftid m.m.; 51 kap. 4 § och 7 § rättegångsbalken (1942:740)
NJA 2005 s 291 (nr 34)

Rättsfall från Högsta domstolen
Publicerat med tillstånd
av Sveriges Domstolar

Avgörandedatum:
2005-04-28

Målnummer:
Ö200-05