Sedan ett yrkande om ersättning för kapitalbelopp frånfallits i ett mål om betalningsföreläggande och endast ett yrkande om ersättning för kostnader hos kronofogdemyndigheten kvarstår när målet överlämnas till tingsrätten, skall frågan om ersättning för kostnaderna avgöras genom slutligt beslut. Tillika fråga om prövningstillstånd i hovrätten.


Lagrum:
17 kap. 1 § och 49 kap. 12 § rättegångsbalken (1942:740); 60 § lagen (1990:746) om betalningsföreläggande och handräckning
NJA 2005 s 226 (nr 27)

Rättsfall från Högsta domstolen
Publicerat med tillstånd
av Sveriges Domstolar

Avgörandedatum:
2005-04-18

Målnummer:
Ö2030-03