Konkursbo har i hovrätt med stöd av 3 kap. 9 § konkurslagen inträtt i rättegång angående fordran mot konkursgäldenären. Frågor om konkursboets betalningsförpliktelse dels i själva saken, dels när det gäller rättegångskostnader.


Lagrum:
3 kap. 9 § konkurslagen (1987:672); 18 kap. 9 § samt 58 kap. 1 § 2 rättegångsbalken (1942:740)
NJA 2004 s 836 (nr 94)

Rättsfall från Högsta domstolen
Publicerat med tillstånd
av Sveriges Domstolar

Avgörandedatum:
2004-12-28

Målnummer:
T2679-02