Återställande av försutten tid. Fråga om förutsättningar för kungörelsedelgivning vid hyresnämnd. Även fråga vid bestämmande av ersättning till rättshjälpsbiträde när en ansökan om rättshjälp skulle anses vara gjord.


Lagrum:
58 kap. 11 § rättegångsbalken (1942:740); 8 §, 9 § och 30 § lagen (1973:188) om arrendenämnder och hyresnämnder; 15 § delgivningslagen (1970:428); 27 § rättshjälpslagen (1996:1619)
NJA 2004 s 826 (nr 92)

Rättsfall från Högsta domstolen
Publicerat med tillstånd
av Sveriges Domstolar

Avgörandedatum:
2004-12-23

Målnummer:
Ö3234-04