Talan om förbud mot störande verksamhet från en grannfastighet skall tas upp av allmän domstol (tingsrätt), när kärandena i stämningsansökningen angett att den rättsliga grunden för talan finns i 3 kap. 1 § JB och inte i MB.


Lagrum:
10 kap. 17 § rättegångsbalken (1942:740); 20 kap. 2 § miljöbalken (1998:808); 3 kap. 1 § jordabalken (1970:994)
NJA 2004 s 743 (nr 84)

Rättsfall från Högsta domstolen
Publicerat med tillstånd
av Sveriges Domstolar

Avgörandedatum:
2004-12-13

Målnummer:
Ö2651-02