Frågor om HD:s skyldighet att begära förhandsavgörande av EG-domstolen.


Lagrum:
Artikel 234 tredje stycket EG-fördraget (1994:1500); 54 kap. 10 § rättegångsbalken (1942:740)
NJA 2004 s 735 (nr 83)

Rättsfall från Högsta domstolen
Publicerat med tillstånd
av Sveriges Domstolar

Avgörandedatum:
2004-12-09

Målnummer:
Ö1891-03