Klagan över domvilla på den grund, att ett avgörande som vunnit laga kraft är till förfång för någon som inte har varit part i målet, får föras endast av den som påstår sig lida förfång.


Lagrum:
59 kap. 1 § första stycket 2 rättegångsbalken (1942:740)
NJA 2004 s 728 (nr 80)

Rättsfall från Högsta domstolen
Publicerat med tillstånd
av Sveriges Domstolar

Avgörandedatum:
2004-12-03

Målnummer:
Ö1493-02