Fråga om det föreligger tillräcklig utredning för att en tilltalad skall anses lida av allvarlig psykisk störning. 30 kap. 6 § och 31 kap. 3 § BrB.


Lagrum:
3 kap. 1 §, 30 kap. 6 § och 31 kap. 3 § brottsbalken (1962:700)
NJA 2004 s 702 (nr 79)

Rättsfall från Högsta domstolen
Publicerat med tillstånd
av Sveriges Domstolar

Avgörandedatum:
2004-12-02

Målnummer:
B3454-04