Grovt koppleri? - Justering av åtal skall beaktas efter överklagande enbart i fråga om brottsrubricering och påföljd, när omständighet föreligger som föranleder att skuldfrågan skall prövas. (Jfr NJA 1999 s. 25.)


Lagrum:
6 kap. 9 § brottsbalken (1962:700); 30 kap. 3 §, 45 kap. 4 § första stycket 3, 51 kap. 23 a § första stycket och 55 kap. 15 § första stycket 2 rättegångsbalken (1942:740)
NJA 2004 s 646 (nr 75)

Rättsfall från Högsta domstolen
Publicerat med tillstånd
av Sveriges Domstolar

Avgörandedatum:
2004-11-22

Målnummer:
B3863-04