En hovrätt avvisade en målsägandes överklagande beträffande påföljden i en brottmålsdom, med åberopande av att den påföljden genom en ny, lagakraftvunnen dom undanröjts och ersatts av en annan påföljd. Sedan resning av denna senare dom beviljats såvitt avser påföljdsdelen, har hinder för hovrättens prövning av överklagande inte ansetts föreligga.


Lagrum:
30 kap. 9 § rättegångsbalken (1942:740)
NJA 2004 s 644 (nr 74)

Rättsfall från Högsta domstolen
Publicerat med tillstånd
av Sveriges Domstolar

Avgörandedatum:
2004-11-16

Målnummer:
Ö545-04