Det hinder mot godtrosförvärv av stöldgods som enligt 3 § lagen (1986:796) om godtrosförvärv av lösöre gäller till förmån för den bestulne ägaren har ansetts skola tillämpas även till förmån för den till vilken den bestulne har överlåtit egendomen.


Lagrum:
3 § lagen (1986:796) om godtrosförvärv av lösöre; 27 kap. 4 a § rättgångsbalken (1942:740)
NJA 2004 s 633 (nr 71)

Rättsfall från Högsta domstolen
Publicerat med tillstånd
av Sveriges Domstolar

Avgörandedatum:
2004-11-05

Målnummer:
Ö3282-04