Underlåtenhet att inom föreskriven tid upprätta årsredovisningar för ett aktiebolag har ansetts utgöra bokföringsbrott. Även fråga om brotten varit att anse som ringa.


Lagrum:
11 kap. 5 § brottsbalken (1962:700)
NJA 2004 s 618 (nr 69)

Rättsfall från Högsta domstolen
Publicerat med tillstånd
av Sveriges Domstolar

Avgörandedatum:
2004-10-29

Målnummer:
B1412-04