Tillstånd för åklagare att meddela restriktioner efter häktningsbeslut i en fällande dom har inte ansetts kunna lämnas utan en uttrycklig begäran från åklagaren.


Lagrum:
24 kap. 5 a§, 14 § och 21 § rättegångsbalken (1942:740)
NJA 2004 s 547 (nr 60)

Rättsfall från Högsta domstolen
Publicerat med tillstånd
av Sveriges Domstolar

Avgörandedatum:
2004-10-06

Målnummer:
Ö3870-04