Ett försäkringsbolag för vilket åklagaren i tingsrätt utfört talan angående enskilt anspråk har först i hovrätten, dit målet överklagats endast i skadeståndsdelen, åberopat att den tilltalade hade försäkringsskydd. Giltig ursäkt?


Lagrum:
22 kap. 2 § , 50 kap. 25 § och 51 kap. 24 § rättegångsbalken (1942:740); 2 kap. 5 § skadeståndslagen (1972:207)
NJA 2004 s 247 (nr 25)

Rättsfall från Högsta domstolen
Publicerat med tillstånd
av Sveriges Domstolar

Avgörandedatum:
2004-05-11

Målnummer:
T1388-02