I anledning av åtal för försök till mord m.m. uppkommer frågan om faran för brottets fullbordan varit utesluten på grund av tillfälliga omständigheter. 23 kap. 1 § BrB.


Lagrum:
3 kap. 1 § och 23 kap. 1 § brottsbalken (1962:700)
NJA 2003 s 670 (nr 97)

Rättsfall från Högsta domstolen
Publicerat med tillstånd
av Sveriges Domstolar

Avgörandedatum:
2003-12-23

Målnummer:
B2909-03