Fråga om en person som har följt med på en färd med en olovligt tillgripen bil skall dömas för olovligt brukande.


Lagrum:
10 kap. 7 § och 23 kap. 4 § brottsbalken (1962:700)
NJA 2003 s 645 (nr 93)

Rättsfall från Högsta domstolen
Publicerat med tillstånd
av Sveriges Domstolar

Avgörandedatum:
2003-12-22

Målnummer:
B1437-02