I samband med en i HovR väckt talan om enskilt anspråk mot domare i TR på grund av fel och försummelse i utövningen av tjänsten har käranden ansökt om stämning även mot åklagare och polistjänstemän. Ansökan har i den delen avvisats. (Jfr 2003 s. 263)


Lagrum:
2 kap. 2 §, 10 kap. 14 § och 10 kap. 17 § andra stycket rättegångsbalken (1942:740)
NJA 2003 s 531 (nr 79)

Rättsfall från Högsta domstolen
Publicerat med tillstånd
av Sveriges Domstolar

Avgörandedatum:
2003-11-10

Målnummer:
Ö3239-03