HovR har till grund för sin bedömning av om ett brott varit att anse som grovt inte på det sätt som skett i målet kunnat lägga andra försvårande omständigheter än dem som den tilltalades motparter åberopat som gärningsbeskrivning.


Lagrum:
30 kap. 3 § och 45 kap. 1 st. 3 p. rättegångsbalken (1942:740)
NJA 2003 s 486 (nr 72)

Rättsfall från Högsta domstolen
Publicerat med tillstånd
av Sveriges Domstolar

Avgörandedatum:
2003-10-29

Målnummer:
B2740-03