Fråga om behörig domstol vid prövning av enbart anspråk på ersättning för rättegångskostnader i mål om betalningsföreläggande avseende kontrollavgift vid olovlig parkering.


Lagrum:
9 § 2 st. lagen (1984:318) om kontrollavgift vid olovlig parkering; 61 § lagen (1990:746) om betalningsföreläggande och handräckning; 10 kap. 20 § 2 st. rättegångsbalken (1942:740)
NJA 2003 s 458 (nr 67)

Rättsfall från Högsta domstolen
Publicerat med tillstånd
av Sveriges Domstolar

Avgörandedatum:
2003-10-24

Målnummer:
Ö2468-03