Riksskatteverket har till Domstolsverket översänt hemställan om förtursbehandling av vissa skattemål. Vid åtal mot tjänsteman vid Riksskatteverket för brott mot tystnadsplikt fråga dels om uppgifter i hemställan omfattats av s.k. skattesekretess, dels om det i så fall varit tillåtet att ändå lämna ut uppgifterna.


Lagrum:
20 kap. 3 § brottsbalken (1962:700); 9 kap. 1 § och 14 kap. 3 § sekretesslagen (1980:100)
NJA 2003 s 447 (nr 66)

Rättsfall från Högsta domstolen
Publicerat med tillstånd
av Sveriges Domstolar

Avgörandedatum:
2003-10-22

Målnummer:
B2788-02