Fråga vid påföljdsbestämning i brottmål om särskild gottgörelse för att rättegång inte hållits inom skälig tid. (Jfr 2003 s. 217)


Lagrum:
29 kap. 5 § brottsbalken (1962:700); Europakonventionen artikel 6:1
NJA 2003 s 414 (nr 62)

Rättsfall från Högsta domstolen
Publicerat med tillstånd
av Sveriges Domstolar

Avgörandedatum:
2003-10-14

Målnummer:
B2100-02