Fråga om s.k. överskottsinformation från hemlig teleavlyssning får åberopas som bevisning i brottmål och om bevisvärdet av sådan information.


Lagrum:
35 kap. 1 § rättegångsbalken (1942:740); Artikel 6 och artikel 8 Europakonventionen
NJA 2003 s 323 (nr 48)

Rättsfall från Högsta domstolen
Publicerat med tillstånd
av Sveriges Domstolar

Avgörandedatum:
2003-09-01

Målnummer:
B2076-03