Fråga om regeringen gjort sig skyldig till fel eller försummelse vid bedömning av talerätt i ett strandskyddsärende.


Lagrum:
3 kap. 2 § skadeståndslagen (1972:207); 40 § naturvårdslagen (1964:822); 22 § förvaltningslagen (1986:223)
NJA 2003 s 285 (nr 41)

Rättsfall från Högsta domstolen
Publicerat med tillstånd
av Sveriges Domstolar

Avgörandedatum:
2003-06-19

Målnummer:
T989-02