Fråga om ansvar för varusmuggling alternativt grov oaktsamhet vid införsel av skattepliktigt gods. Tillika fråga, vid omröstning till dom i brottmål, vilken mening som skulle anses lindrigast.


Lagrum:
1 § första stycket lagen (1960:418) om straff för varusmuggling; 3 § lagen (2000:1225) om smuggling; 30 kap. 3 § rättegångsbalken (1942:740)
NJA 2003 s 268 (nr 40)

Rättsfall från Högsta domstolen
Publicerat med tillstånd
av Sveriges Domstolar

Avgörandedatum:
2003-06-19

Målnummer:
B364-01