Fråga om hinder enligt 3 kap. 7 § skadeståndslagen (1972:207) mot prövning av skadeståndstalan mot staten. HD har ansetts vara behörig att pröva skadeståndstalan mot staten, när på grund av käromålets utformning skadeståndsgrundande fel eller försummelse av regeringsråd kan komma att prövas i målet.


Lagrum:
3 kap. 7 § och 10 § skadeståndslagen (1972:207); 3 kap. 3 §, 10 kap. 14 § och 19 kap. 3 § rättegångsbalken (1942:740)
NJA 2003 s 263 (nr 39)

Rättsfall från Högsta domstolen
Publicerat med tillstånd
av Sveriges Domstolar

Avgörandedatum:
2003-06-18

Målnummer:
T1418-02