En talan mot staten om skadestånd under påstående att ett mål om bl.a. skattetillägg inte avgjorts inom skälig tid och att detta utgjort ett brott mot artikel 6:1 i Europakonventionen har ansetts kunna tas upp till prövning.


Lagrum:
3 kap. 2 § skadeståndslagen (1972:207); 34 kap. 1 § och 42 kap. 4 § rättegångsbalken (1942:740)
NJA 2003 s 217 (nr 32)

Rättsfall från Högsta domstolen
Publicerat med tillstånd
av Sveriges Domstolar

Avgörandedatum:
2003-06-06

Målnummer:
Ö1092-02