Grov kvinnofridskränkning. 4 kap. 4 a § BrB.


Lagrum:
4 kap. 4 a § brottsbalken (1962:700)
NJA 2003 s 144 (nr 24)

Rättsfall från Högsta domstolen
Publicerat med tillstånd
av Sveriges Domstolar

Avgörandedatum:
2003-05-02

Målnummer:
B1038-03