Den tid om 45 dagar, som enligt art. 14 i den europeiska utlämningskonventionen skall ha förflutit innan den som utlämnats får, utan samtycke från den främmande staten, åtalas för annat, före hans utlämnande begånget brott än det för vilket han utlämnats, skall räknas från det att straffet har till fullo verkställts och inte från tidpunkten för villkorlig frigivning.


Lagrum:
2 kap. 8 § andra stycket brottsbalken (1962:700); 12 § första stycket 1 lagen (1957:668) om utlämning för brott
NJA 2003 s 133 (nr 22)

Rättsfall från Högsta domstolen
Publicerat med tillstånd
av Sveriges Domstolar

Avgörandedatum:
2003-04-11

Målnummer:
B736-03