Stöld som begåtts efter intrång i bostad har med hänsyn till omständigheterna inte bedömts som grov stöld.


Lagrum:
8 kap. 4 § brottsbalken (1962:700)
NJA 2003 s 121 (nr 18)

Rättsfall från Högsta domstolen
Publicerat med tillstånd
av Sveriges Domstolar

Avgörandedatum:
2003-04-01

Målnummer:
B719-03