Vid tillämpning av 14 kap. 7 a § RB har ordinärt tvistemål vid en TR ansetts kunna förenas med arbetstvist vid en annan TR att handläggas vid den senast nämnda TR:n i den för arbetstvister gällande ordningen.


Lagrum:
14 kap. 7 a § rättegångsbalken (1942:740)
NJA 2002 s 643 (nr 79)

Rättsfall från Högsta domstolen
Publicerat med tillstånd
av Sveriges Domstolar

Avgörandedatum:
2002-12-17

Målnummer:
Ö3489-02